Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Jürisinin Oluşturulması Süreci

Akademik Personel

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavlarında jüri üyelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin 2. fıkrası gereği:

  • Jüriler, en az 3 üyesi sınav yapılan daldan olmak üzere,
  • Uzmanlık dalının rotasyon alanlarının veya Kurulun uygun gördüğü dalların eğiticilerinden oluşmak üzere 5 kişiden oluşur.
  • Geçici 1. Maddesi 1. Fıkrasında yer alan “İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre profesör ve doçent unvanını almış olup ilgili dalda eğitim vermeye başlamış olanların eğitici hakları saklıdır.
  • Jürinin tamamı sınav yapılan dalın eğiticilerinden oluşturulabilir.
  • İki kişi yedek üye olarak seçilir.
  • Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.
  • Tıpta Uzmanlık Kurulunun 06.2013 tarihli ve 376 numaralı kararı doğrultusunda programın bağlı olduğu kurumun akademik kurulunca oluşturulması,