Mevzuat

MEVZUAT

 

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik

Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Resmi Mühür Yönetmeliği

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğum Yardımı Yönetmeliği

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri(Muhasebat Genel Müdürlüğü Seri No:24)

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Yükseköğretim Personel Kanunu (Kanun No:2914)

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No:5436)

Vergi Usul Kanunu (Kanun No:213)

Gelir Vergisi Kanunu (Kanun No:193)

İcra  ve İflas Kanunu (Kanun No:2004)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun No:5510)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Kanun No:5434)