İntibak İşlemleri

İNTİBAK

Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi,

Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi,

Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

ÖRNEK: 1976 yılında ortaokulu bitirip 1978 yılında memuriyete başlayan personelin 1996 yılında liseyi bitirmesi üzerine intibakı yapıldığında;

İlgilinin durumu:                         Derece                            Kademe

1996 yılında                                   13                                       3 (+1996-1978= 18 yıl başarılı

hizmeti nedeniyle 6 derece)

1996 yılında                                    7                                        3 olacaktır.

Emsali : 1976 yılında liseye başlayan ve 1979 yılında mezun olarak memuriyete başlayan kişi olup durumu;

                                                  Derece                               Kademe

1979 yılında                                  13                                         3

1982 yılında                                  12                                         3

1985 yılında                                  11                                         3

1988 yılında                                  10                                         3

1991 yılında                                   9                                          3

1994 yılında                                   8                                          3

1996 yılında                                   7                                          2 olacaktır.

Görüldüğü üzere memuriyette geçen başarılı hizmetlerinin her yılı 1 kademe her 3 yılı 1 derece hesabı ile liseyi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademesi olan 13/3 kademesine ilave edildiğinde, ilgili 7/3 üne ulaşmasına karşın emsali 7/2 sinde bulunduğundan ilgili emsalini geçemeyeceği için 7/2 nci kademesine getirilecektir.

Daha evvel 2182 sayılı Kanun gereğince yararlandığı 1 derece ilave edilerek 6/2 sine intibakı sağlanacaktır.

Emsalin okulu bitiriş tarihi olarak,

Orta öğrenimi bitirenlerde, 30 Haziran tarihi,

Yüksekokulu bitirenlerde 31 Temmuz tarihi

Esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

12 nci bendin (d) alt bendi gereğince yapılacak intibak işlemlerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca 07/03/1996 tarih ve 22573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde örneklerle geniş açıklamalara yer verilmiştir.