DPB Görüşleri (Mülga)

ÖZET: Aday memurun KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün olduğu hk. (05/01/2011-2555)

 

ÖZET: Aday memurun Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavını kazanması halinde naklen atanıp atanamayacağına ilişkin. (14.3.2001-21.bülten. 38. Sayfa)

 

ÖZET: Aday memur olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ilgilinin başka bir Kuruma mezkur Kanunun 92’nci maddesi çerçevesinde atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (12/03/2009-4632)

 

ÖZET: Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan memurun, daha önce Dernekler Denetçi Yardımcısı unvanında aday memur olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (06/03/2009-3882)

 

ÖZET: Hastalık izni süresinin adaylık süresinden sayılması ile hastalık izni sebebiyle adalık eğitimlerini tamamlayamayan aday memurun asalet tasdiki hk.(17/8/2016-4772)

 

ÖZET: Asaleti tasdik edildikten sonra mahkeme kararına istinaden ataması iptal edilen kişinin tekrar memuriyete atanması halinde ilgilinin adaylığa tabi tutulup tutulmayacağı hk. (13/5/2014-2264)

 

ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin sürelerinin adaylık süresinin hesabında sayılıp sayılmayacağı hk.(14/10/2015-6433)

 

ÖZET: Aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personele ilişkin olarak, memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması için gereken sürenin hesabında sayılıp sayılamayacağı hk. (10/7/2015-4762)

 

ÖZET: Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan aday memurun, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/03/2012-4876)

 

ÖZET: Okuma yazma bilmeyen aday memurun adaylık eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin. (4/6/2014-2768)

 

ÖZET: Temel eğitim sınavında başarısız olan ve kendisine tebligat yapılmasına karşın itirazda bulunmayan memurun görevine son verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/12/2015-7440)

 

ÖZET: Adaylık süresi içinde görevden uzaklaştırılan aday memurun asalet tasdikinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/6/2016-3653)

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

ÖZET: Öğretim elemanlarının olağanüstü hal döneminde çekilme usulü ile istifa etmiş öğretim elemanlarının Devlet memuru kadroları ile akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadığı hakkında.(07/02/2017-784)

 

ÖZET: Aday memurun, üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı hk.(7.12.1994- 11 sayılı bülten, 28. sayfa)

 

ÖZET: Öğretim elemanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asil memurluğa atanmaya ilişkin 58’inci maddesinin uygulanmayacağı hk.(26.9.1995-12.Bülten. 3. sayfa)

 

ÖZET: Devlet memurunun öğretim elemanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.(14/3/2017-1533)

 

ÖZET: Türk soylu yabancıların üniversitede öğretim elemanı kadrolarına atanıp atanamayacağı hk.(24/11/2016-6846)

 

ÖZET: Üniversitede görev yapan memurlar ile öğretim elemanlarının aynı Üniversitede yahut başka bir üniversitede münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı veya 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atanıp atanmayacağı hususunda. (28.03.2019-2278)

 

_______________________________________________________________________________________________________

ÖZET: Öğretim üyesine 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (23/07/2013-11687)

 

ÖZET: Öğretim elemanlarının, aylıklı izinli ve aylıksız izinli olarak yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda görevlendirilmelerinin bitimine müteakip yeniden görevlerine başlamaları halinde yıllık izin kullanabilecekleri hk. (19/01/2011-195)

 

ÖZET: 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (10/7/2014-3512)

 

ÖZET: Eşi vali yardımcısı olarak görev yapan öğretim elemanına 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (15.01.2016 - 240)

 

ÖZET: Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (17/3/2017-1627)

_______________________________________________________________________________________________________

ÖZET: Akademik kadroya atanmadan bu kadroya ait ek gösterge, makam tazminatı ödemelerinden yararlanılamayacağı hk. (07/06/2011-9733)

 

ÖZET: Aylıksız izin sürelerinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hk.(13/11/2014-6161)

 

ÖZET: Vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör unvanında geçen hizmet sürelerinin 2914 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde yer alan "profesörler (bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(24/2/2017-1285)

 

ÖZET: Doğum sebebiyle aylıksız izin sürelerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği ile söz konusu sürelerin makam tazminatına ilişkin sürede de dikkate alınıp alınmayacağı hk. (6/2/2017-757)

 

ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi uyarınca görevlendirilen, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti verilip verilemeyeceğine ilişkin.(23/1/2015-543) ____________________________________________________________________________________________

ÖZET: Öğretim elemanı olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetleri ile özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinde yer alan hükümlerin uygulanmasının mümkün bulunup bulunmadığı hk. (28/03/2013 – 4383)

 

ÖZET: Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapılan sürelerin öğretim elemanlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, görev aylığı ve emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (28/10/2016-6319)

 

ÖZET: Öğretim elemanının Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığı, görev aylığı ile emekli aylığının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı hk. (9/2/2017-848)

 

ÖZET: Vakıf üniversitesinde sigortalı olarak geçen hizmetlerin akademik personelin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.(2/3/2015-1468)

 

ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hk.(9/5/2014-2179)

 

ÖZET: Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26/12/2016-7545)

 

ÖZET: … Üniversitesi Rektörlüğünde öğretim görevlisi kadrosuna 04/04/2008 tarihinde açıktan ataması yapılan …’ın 13/02/2001-02/07/2001 tarihleri Adalet Bakanlığında hakim olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğini, yardımcı doçent kadrosuna ise 17/05/2010 tarihinde atandığını belirterek, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin yardımcı doçentler için belirlenen görev aylık derecesinin üstünde olması halinde yapılacak işlem hk. (08/03/2013-2216)

 

ÖZET: Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Türk Vatandaşı olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personele, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece verilebilip verilmeyeceği hk. (10/02/2011-2047)

 

ÖZET: 5289 sayılı Kanun uyarınca bir dereceden yararlanan Devlet memurunun 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim görevlisi ve okutman ile öğretim yardımcıları sınıfından herhangi bir kadroya atanması halinde söz konusu bir derecenin görev aylığının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.(8/9/2014-4773)

____________________________________________________________________________________________

 

ÖZET: Öğretim üyesinin aylıksız izinde iken özel bir sağlık kurumunda sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk.(24/01/2014-10585)

 

____________________________________________________________________________________________

 

ÖZET: Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10’uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)

 

ÖZET: Askerlikten terhis olan memurun 657 sayılı Kanunun 83’üncü maddesine göre terhis tarihi günü göreve başlatılamayacağı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatılması gerektiği hk. (3.3.1999-16 sayılı bülten, 15. sayfa)

 

ÖZET:İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen ve bakaya kalmak suçunu işlediğine istinaden hakkında ceza soruşturması yapılan ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(19.08.2010-17079)

 

ÖZET: Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)

 

ÖZET: Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kamu kurum ve kuruluşları emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işlem hk.( 05/04/2010-6766)

 

ÖZET: Devlet memuru iken çalışmakta olduğu kuruma bildirmeden muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere askere giden ilgilinin, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek için süresi içerisinde kurumuna başvurması halinde göreve başlatılması zorunluluğu hk. (20.06.1991-6.Sayılı Bülten.22.Sayfa)

____________________________________________________________________________________________

ÖZET: Herhangi bir kadroya dayalı olmaksızın 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı maddesine göre “sözleşmeli sanatçı” olarak istihdam edilen ve daha önceden memuriyeti bulunmayan kişinin Bakanlık teşkilatında genel müdür yardımcılığına atanamayacağı hk. (25.1.2000-18.Bülten.41.sayfa)

 

ÖZET: Kamu kurumunda sözleşmeli olarak görev yapan ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanların memur kadrosuna atanması hk. (02/06/2015-3722)

____________________________________________________________________________________________

 

ÖZET: İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008)

 

ÖZET: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi görev yapan personelin kendi isteğiyle görevden ayrılması halinde, memur kadrolarına atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olup olmadığı hk.(02/07/2013-10631)

 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97’nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (01/10/2010-20497)

 

ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan farklı kurumdaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi durumunda bekleme süresine tabi olmadıklarına ilişkin. (15923, 06/09/2005)

 

ÖZET: Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısının görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin. (27/12/2007-20660)

 

ÖZET: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97’nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001-20 sayılı bülten, 25. sayfa)

 

ÖZET: Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda Devlet memuriyetine atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011-1882)

 

ÖZET: Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hk.(27/11/2013-23141)

 

ÖZET: Kendi isteği ile emekliye ayrılanların tekrar memuriyete atanmalarında, 657 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme sürelerine tabi olmadığı hk. (05.05.1992-7.Bülten.11.Sayfa)

____________________________________________________________________________________________

ÖZET: 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapan eğitim personelinin, özel öğretim kurumlarında görev alıp alamayacakları hk.(05/01/2012-24471)

 

ÖZET: Devlet memurlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun hükümleri uyarınca Kanunun amaç ve kapsamına uygun olan eğitim faaliyetlerinde görev alabileceklerine ilişkin (27/06/2008-11440)

 

ÖZET: Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil günlerinde, izinli olunan veya ücretsiz izinli oldukları günlerde şirket, vakıf ve dernekler tarafından organize edilen veya dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri aracılığı ile düzenledikleri eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hk. (08/01/2013- 19348)

 

ÖZET: Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen vb. unvanlı memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders verip veremeyeceği hk. ( 24/7/2015-4983)

 

ÖZET: Bakanlığınız emrinde ilköğretim okulu öğretmeni olarak görev yapan .. ’nin Türkiye Güreş Federasyonunca tertip edilen yağlı güreşlerde bir sözleşmeye taraf olmadan ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmeden, ancak mesai saatleri dışında sosyal bir faaliyet olarak yapmasına mani bir husus bulunmadığı hk. (04/07/2011-12566)

 

ÖZET: Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan …’ın mesleği dışında göreviyle ilgili olmayan konularda köşe yazarlığı yapmasının disiplin yönünden suç teşkil edip etmediği ve söz konusu eyleme yönelik disiplin cezası uygulanıp uygulanamayacağı hk. (31/05/2012-8276)

 

ÖZET: Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, bu hususun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine ilişkin (16/10/2006-20104)

 

ÖZET: 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmadığına ilişkin (05/02/2007-1855)

 

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olma

 

ÖZET: Devlet memurunun kızına ait şirketin işlerini vekaleten yürütmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil edip etmediği hk. (26/02/2013-904)

 

ÖZET: Devlet memurunun sportif karşılaşmalarda “Hakem” olarak görev alıp alamayacağı hk. (10/01/2013-20125)

 

ÖZET: Devlet memurunun Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne bağlı olarak sahnelenen tiyatro oyununda Misafir Sanatçı olarak görev almanın mümkün olup olmayacağı hk.(26/09/2013-18060)

 

ÖZET: Devlet Memurunun sanatsal bir faaliyette, sportif bir aktivitede veya bir reklam filminde yer alıp alamayacağı hk. (24/01/2014-17228)

ÖZET: Avukatlık ruhsatına sahip Devlet memurunun ebeveyni, eşi, çocukları, kardeşleri ile onların eşi ve çocuklarının, adli ve idari iş, işlem ve davalarında ücretsiz olarak avukatlıklarını üstlenip üstlenemeyeceği hk. (02/09/2013-14066)

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında halen öğretmenlik görevi ile birlikte avukatlık mesleğini de yürütenlerin, adı geçen Bakanlık aleyhine açılan davalarda karşı tarafın vekili olarak avukatlık mesleğini icra edip edemeyecekleri hk.(25/02/2014-1313)

 

ÖZET: Devlet memurunun TRT Ankara Radyosu Radyo1 kuşağında yayınlanmak üzere milletvekillerinin konuk edileceği ve onlarla siyaset dışı yaşamlarının konuşulacağı bir program yapıp yapamayacağına ilişkin.(23/01/2014-197)

 

ÖZET: Müzik öğretmeni olarak görev yapan memurun Türk Sanat Müziği albümü yapma, bu eserlerle ilgili kliplerde oynama, televizyon ve radyo programlarına konuk olma, aynı yada başka il ve ilçelerde yapılacak olan etkinliklere katılabilmesi hususlarında. (21/01/2014-23850)

 

ÖZET: Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hk.(12/02/2014-506)

 

ÖZET: Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin.(02/01/2014-24719)

 

ÖZET: Devlet memurunun aylıksız izin süresi içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk. (12.05.2016-2951)

 

ÖZET: Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının mümkün olup olmayacağı hk. ( 16/5/2014-2405)

 

ÖZET: Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)

 

ÖZET: İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan memurun, özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders vermesinin mümkün olup olmadığı hk. ( 24/7/2015-4966)

 

ÖZET: Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların özel veya kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev alıp alamayacakları hk. (29/9/2016-5695)

 

ÖZET: Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı hk. (26/12/2016-7549)

 

ÖZET: Devlet memurunun, damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıp yapamayacakları, Birliğinize üye olup olamayacakları, Birliğinizin denetim ve yönetim kurullarında görev yapıp yapamayacakları ile Devlet memurlarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilmeleri halinde ne şekilde mal bildiriminde bulunacakları hususlarında.( 23/11/2016-6837)

 

ÖZET: Devlet memurunun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi izinli olduğu zamanlarda figüranlık yapıp yapamayacağı hk.( 7/9/2016-5388)

 

ÖZET: Devlet memurunun ücret karşılığı heykel yapıp yapamayacağı hk. (14/6/2016-3593)

 

ÖZET: Kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceği hk. (17/3/2017-1652)

 

ÖZET: Devlet memurunun bir televizyon kanalında yayınlanacak olan tarih programında moderatörlük yapıp yapamayacağı hk. ( 10/01/2017-146)

 

ÖZET: Diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği hk. (17/01/2017-308)

____________________________________________________________________________________________

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99’uncu ve 100’üncü maddeleri gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatlarının (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, PMYO, POMEM, PEM, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Kriminal Polis Lob. Müd.), günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatlerinin nasıl tespit edileceği hk.(24/07/2012-12386)

 

ÖZET: İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün talep edilip edilmeyeceği hk. (11/04/2012-5355)

 

ÖZET: Biyoloji öğretmeninin süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

 

ÖZET: Memurun çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına göre belirlenemeyeceği hk.(16/05/2011-8571)

 

ÖZET: Hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde hizmet içi eğitim seminerine katılan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca izin verilip verilemeyeceği hk. (17/07/2012-11827)

 

ÖZET: Koruma ve güvenlik memurlarının haftalık çalışma saatleri ile haftalık çalışma süresini aşan bir vardiyalı çalışmasının yapılması halinde verilecek izin hk. (22/01/2013-166)

 

ÖZET: Memura fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin kullanımı, ertesi yıla devredilmesi, tek seferde en fazla kaç gün kullanılacağı ile fazla çalışma ücreti hk. (01/02/2017-679)

 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101’inci maddesinde yer alan “gece” kavramının tanımı hk. (08/02/2016-819)

 

ÖZET: Engelli memurun çalışma saatlerinin ne kadar olduğu ile başlangıç ve bitişinin belirlenmesi hk. (24/12/2015-7707)

 

ÖZET: % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

 

ÖZET: Engelli aile bireyi bulunan memurun gece nöbetinden muaf tutulup tutulmayacağı hk. (28/10/2016-6350)

 

ÖZET: Vardiyalı çalışma şekline göre görev yapan Devlet memurlarının süt izni kullandığı dönemde hafta sonu gündüz nöbetinde çalışıp çalışamayacağı hk.(02/06/2016-3754)

 

ÖZET: Vardiyalı olarak görev yapan Devlet memurlarının kullandığı yemek ve ihtiyaç molalarının çalışma süresinden sayılamayacağı ile hafta kavramının tanımı hk. (22/01/2016-370)

 

ÖZET: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Devlet memurlarının mesaiye devam zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk. (24/01/2014-23615)

 

ÖZET: Gebe veya emziren Devlet memurunun çalışma saatleri hk.(01/10/2013-18503)

 

ÖZET: Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanları kapsayıp kapsamadığı hk.(11/10/2013-19558) ____________________________________________________________________________________________