AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ HAKKINDA

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ HAKKINDA

Değerli Öğretim Elemanları,

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve 12635 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. İlgililere başvuru imkanı tanınması kararına istinaden;

Üniversitemiz öğretim elemanlarından 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalarında anılan yönetmelik değişikliği nedeniyle hak kaybı olanlar ekte yer alan takvime göre kadrolarının bulunduğu anabilim dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.

 

Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

  1. Süreç Takvimi İçin Tıklayınız.
  2. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu
  3. Beyan Formu
  4. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı

  • 02 Mayıs, 2023