SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan çalışanlarımızın 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Başvuru Tarihi

 17 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar.

Başvuru Yeri

 Kadroya geçme talebi olan personel Personel Daire Başkanlığına müracaat edecektir. 

Başvuru Şartları

a) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla (SGK Hizmet Girişi yapılmış olanlar) Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenilen Belgeler

a) Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi,

b) Sağlık Beyanı Formu,

c) Sözleşmeli personel olarak göreve başladığı tarihten itibaren mezun olunan tüm öğrenimlerine ait diplomalar (aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.),

d) Varsa ortaöğretimde hazırlık görenlerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge,

e) Kurumdan alınan çalışma belgesi ile e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu SGK Hizmet Dökümü (Daha önce başka kamu kurumlarında 657 sayılı 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar teslim edecektir.),

f) Adli Sicil Belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı),

g) Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi (Askerlik Şubesinden temin edilecektir), tecilli durumda olanlardan Askerlik Durum Belgesi.

Atama Takvimi

a) Kadroya atanma talebinde bulunan personelin atama işlemleri 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanacak olup atama onayları birimlerine gönderilecektir.

b) Askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlar hakkında ; “28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

NAKİL DÜZENLEMESİ

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçirilecek kişiler, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere DÖRT YIL (4) süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

ÖNCEKİ HİZMET SÜRELERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

7433 sayılı Kanunda, memur kadrolarına atanacakların sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, memur kadrolarına atanacak personelin intibak işlemleri 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde belirtilen ortak hükümler bölümüne göre yürütülecektir. Ayrıca, ilgililerin 657 sayılı Kanunun 84’üncü maddelerine göre askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları halinde bu süreler de derece ve kademelerinde değerlendirilecektir. Ayrıca, kişilerin en son öğrenim gördüğüne dair mezun belgelerini sunmaları, yapılacak intibak işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlayacağından büyük önem arz etmektedir.

UYARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan ve aynı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunacak personel için bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.

2) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.

Talep dilekçesi için tıklayınız.

Sağlık beyanı için tıklayınız. 

 


  • 01 Şubat, 2023